Закрыть форму
Сообщение об ошибке
Адрес страницы, содержащей ошибку: *
Текст, содержащий ошибку: *
Браузер:
Правильный текст или предложения по улучшению:
Имя пользователя:
E-mail пользователя:
Текст сообщения:
Loading ...

Uzbekistan Visa for Albanian Citizens

Apply For Uzbekistan Tourist Visa From Albania

Uzbekistan visa for Albanian citizens

Albanian citizens need a letter of invitation from one of the authorized Local Travel Companies before appying for Uzbekistan Visa.

Letter of invitation will be issued on the basis of visa application form and other documents submitted  to the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan by Tour Operator - Global Connect on the behalf of the tourist. The approval period is about 3-5 working days.

Albanian applicants who wish to apply for an Uzbek visa can find all information for visa supporting documents here

Best price guarantee for 2017

 

Qytetarët shqiptarë kanë nevojë për një letër ftesë nga një nga kompanitë e autorizuara lokale të udhëtimit para appying për Uzbekistan Visa.

Letra e ftesës do të lëshohet në bazë të formularit të aplikimit për vizë dhe dokumente të tjera të paraqitura në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Uzbekistanit nga Operatori Tour - Global Connect në emër të turist. Periudha Miratimi është rreth 8-10 ditë pune.

aplikantët shqiptarë të cilët dëshirojnë të aplikojnë për një vizë uzbeke mund të gjeni të gjitha informatat për viza dokumente mbështetëse këtu.

 

Garancia më e mirë Çmimi për vitin 2017

 

Top Deals & Discounts